Honest Effort Appreciation Dependence Service.mind
  • logo 1
  • logo 2
  • logo 3
  • logo 4
  • logo 5
  • logo 6
ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รถ AGV. คือรถขนส่ง ลำเลียง เคลื่อนที่และสั่งการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ สามารถออกแบบให้ เหมาะสมกับการทำงานในรูปแบบต่างๆ ได้ตามความต้องการ หลักการทำงานจะเคลื่อนที่ตาม Magenet Tape ตาม Lay out ที่กำหนด การลด-เพิ่มความเร็ว หรือ หยุดเพื่อรับ- ส่ง วัสดุสามารถกำหนดได้และควบคุมด้วย CPU Unit อีกทั้งสามารถทำงานร่วมกับ Conveyer Robot, หรือเครื่องจักรอื่นๆได้โดยอัตโนมัติ

AGV. Automated Guided Vihicles

รถ AGV. คือรถขนส่ง ลำเลียง เคลื่อนที่และสั่งการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ สามารถออกแบบให้ เหมาะสมกับการทำงานในรูปแบบต่างๆ ได้ตามความต้องการ หลักการทำงานจะเคลื่อนที่ตาม Magenet Tape ตาม Lay out ที่กำหนด การลด-เพิ่มความเร็ว หรือ หยุดเพื่อรับ- ส่ง วัสดุสามารถกำหนดได้และควบคุมด้วย CPU Unit อีกทั้งสามารถทำงานร่วมกับ Conveyer Robot, หรือเครื่องจักรอื่นๆได้โดยอัตโนมัติ https://www.replicatrust.com/

ประโยชน์ ของ AGV.
1.	ลดค่าใช้จ่ายค่าจ้างแรงงาน / ค่าเช่าอุปกรณ์ / ค่าบำรุงรักษา / ค่าเชื้อเพลิง
2.	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการขนส่งลำเลียง ที่ตรงเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง
3.	ความปลอดภัยในการทำงานเซ็นต์เซอร์ที่มีความแม่นยำสูง
4.	สามารถปรับปรุง-เปลี่ยนแปลง สายการผลิตได้โดยง่าย
5.	ปราศจากมลภาวะระบบการขนส่งลำเลียงที่สะอาด ปราศจาก ควันพิษและน้ำมัน https://www.bizwatch.info/audemars-piguet-replica/
  • Heads wireless automatic chargers are now used for outdoor-use AGV.