Honest Effort Appreciation Dependence Service.mind
  • aeroface
  • Assembly Pipe System
  • Automated Guided Vehicles
  • Manufacturing Equipments
  • Sorting / Quality Inspection
ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รถ AGV. คือรถขนส่ง ลำเลียง เคลื่อนที่และสั่งการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ สามารถออกแบบให้ เหมาะสมกับการทำงานในรูปแบบต่างๆ ได้ตามความต้องการ หลักการทำงานจะเคลื่อนที่ตาม Magenet Tape ตาม Lay out ที่กำหนด การลด-เพิ่มความเร็ว หรือ หยุดเพื่อรับ- ส่ง วัสดุสามารถกำหนดได้และควบคุมด้วย CPU Unit อีกทั้งสามารถทำงานร่วมกับ Conveyer Robot, หรือเครื่องจักรอื่นๆได้โดยอัตโนมัติ

ประโยชน์ ของ AGV.

1. ลดค่าใช้จ่ายค่าจ้างแรงงาน / ค่าเช่าอุปกรณ์ / ค่าบำรุงรักษา / ค่าเชื้อเพลิง
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการขนส่งลำเลียง ที่ตรงเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง
3. ความปลอดภัยในการทำงานเซ็นต์เซอร์ที่มีความแม่นยำสูง
4. สามารถปรับปรุง-เปลี่ยนแปลง สายการผลิตได้โดยง่าย
5. ปราศจากมลภาวะระบบการขนส่งลำเลียงที่สะอาด ปราศจาก ควันพิษและน้ำมัน